Want to beta test the new FAKKU design? Find out how in the FAKKU Redesign forum thread!

Katsurai Yoshiaki Hentai

Debut work in Kairakuten: 2015-06