All FAKKU Books are 33% off at Right Stuf! Use Promo Code: FAKKU16 during checkout

Comic Kairakuten 2016-07

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Koume Keito

Artists: Yanyo, Nishi Iori, mogg, Mitiking, Higenamuchi, Sumiya, Niimaru Yuu, Ichimatsu, Dicca Suemitsu, SAVAN, Umakuchi Shouyu, Karma Tatsuro, Sakurai Energy, Yahiro Pochi, Mojarin, Ulrich, Picao, Mozu, Namboku, Usagi Nagomu, Itouei, Konoshiro Shinko,
Saito Yamashiro No Kami Yukihiko, Akiya Akira, YUG, Range Murata