Want to beta test the new FAKKU design? Find out how in the FAKKU Redesign forum thread!

Okudera Chiaki Hentai

As of X-Eros #48, Okudera Chiaki is Yuran under a new pen name.