Shikkarimono no Takashi-kun Hentai

Follow Shikkarimono no Takashi-kun

The name translates to "Takashi-kun the Capable/Brave"

Debut work in X-Eros: #39