Want to beta test the new FAKKU design? Find out how in the FAKKU Redesign forum thread!

Comic X-Eros #42

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Kojima Saya

Artists: Wazakita, Dancyo, Niro, Kojima Saya, Shinjiro, Akinosora, Woruto, Kikaider Reijiro, Arekusa Mahoone, F4U, Ayane,
Himeno Komomo, Mafuyu Hemp, Hiroyuki Sanadura, Maakurou, Hota., Sakida Saki, Takahashi Note, Kima-gray, Shirotadai,
Imazon, Ekakibit, Nonaka Tama, Nanao Yukiji, Heriyama